Ostale storitve

Geodezija

Geodetske storitve

S kooperanti izvajamo vse vrste geodetskih storitev:

Zemljiški kataster

Ureditev mej, parcelacija, Izravnava mej, Označitev mej, Evidentiranje zemljišča pod stavbo, Identi-fikacija parcele, Komasacija, Sprememba bonitete, Sprememba dejanske rabe zemljišč

Inženirska geodezija

Izdelava geodetskega načrta, Zakoličenja objekta, Kontrolne meritve, Izračun volumnov in drugih merskih količin, Splošna geodetska izmera

Kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb, Sprememba podatkov katastra stavb

Letalska dejavnost

Letalski posnetki, meritve in izdelave modelov, Izdelava fotografij in filmov za namen nadzora.

Geomehanika tal

Geološke in geomehanske storitve

S kooperanti izvajamo različne geološke raziskave, ki so v pretežni meri povezane s problematiko temeljenja objektov in problematiko plazenja nestabilnih terenov (plazovi).

Na podlagi geoloških raziskav izdelamo projekt sanacije na podlagi katerega lahko investitor pristopi k sanaciji plazišča, oziroma izdelamo geomehansko poročilo o temeljenju objektov. 

  • Geološko – geomehanske raziskave in poročilo o sestavi tal
  • Geološko poročilo o plazovitosti in erozijski ogroženosti terena
  • Geotehnične analize in izvedba projektiranja geotehničnih konstrukcij

Hidrološke storitve:

Na področju hidrogeologije se ukvarjamo pretežno z manj obsežnimi hidrogeološkimi raziskavami (nalivalnimi in črpalnimi poizkusi), s pomočjo katerih se pridobijo hidrodinamični parametri, ki so potrebni kot sestavni deli raznih poročil, mnenj in soglasji.

Ker se številni objekti gradijo na vodovarstvenih območjih, je potrebno s pomočjo terenskih raziskav in matematičnega modeliranja izdelati analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode.

Če boste gradili ob rekah in potokih, ki občasno poplavljajo, je verjetno, da boste pred gradnjo morali naročiti izvedbo študije poplavnih vod na vašem območju. Na podlagi geodetskega posnetka, znanih, računskih in historičnih podatkov se izdela hidravlični model na podlagi katerega se določijo razredi poplavne nevarnosti, erozijske nevarnosti, vplivi na vodni režim ter omilitveni ukrepi.

  • Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja
  • Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja vod
  • Hidrološko – hidravlična študija poplavnih vod
  • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa

Izvajamo tudi meritve lastnosti tal

Meritve zbitosti tal z dinamično ploščo

Z dinamično ploščo izvajamo geomehanske preiskave za ugotavljanje deformabilnih lastnosti tal za potrebe projektiranja, v fazi gradnje ali pri sanaciji vseh vrst objektov (nasipi, zasipi, cestno telo – posteljica, tampon, temeljna tla).

 

Rezultat meritev je dinamični deformacijski modul Evd, iz katerega določimo deformacijski modul Ev2, ki ga nato primerjamo z zahtevano vrednostjo. Dinamični deformacijski modul nam pove, ali je vgraje-ni material ustrezno uvaljan.


Izvedba meritev zbitosti tal izvajamo s krožno ploščo z lahko padajočo utežjo proizvajalca Zorn ali Terratest. Na podlagi meritev izdelamo končno poročilo.

Raziskave z dinamičnim penetrometrom (DPL)

Preiskave z dinamičnim penetrometrom se izvajajo za določitev trdnostnih in deformabilnostnih lastnosti predvsem vezljivih (gline in melji) zemljin.


Meritev temelji na številu udarcev penetracijske sonde, potrebnih za njen ugrez za standardnih 10 cm. S pomočjo posebnega računalniškega programa pretvorimo število udarcev dinamične penetracije v število SPT (standardna dinamična penetracija), kar je izhodiščni parameter za nadaljnje vrednotenje fizikalnih karakteristik posameznih zemeljskih slojev.

Kako vam lahko pomagamo?

© 2020 Spigrad, inženirski biro | PRAVNA OBVESTILA | OBVESTILO O PIŠKOTKIH | Produkcija spletne rešitve Aktor.si