Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Kot je  to določeno z Zakonodajo, je vstop nadzornika v gradnjo najkasneje s pričetkom pripravljalnih del. Časovno je ta vstop primeren le pod pogojem, da se je nadzornik že prej podrobno seznanil z vso relevantno dokumentacijo in gradnjo, kakor tudi , da vse okoliščine dobro pozna.

Poznamo nekaj možnih oblik angažiranja nadzornika.

  • Nadzor po zakonu ZGO, GD
  • Razširjeni ali dodatni nadzor
  • Nadzor v okviru inženiring pogodbe

Temeljno naloga nadzornika, je  da nadzira, ali se projekt »prenese v naravo« – gradi, skladno s predpisi.

PRIPOROČILO

Na odločitev, komu poveriti nadzor, naj ne vpliva le cena, ampak predvsem izkušnje in vsebina ter predlogi, ki jih ponuja nadzornik. Izbor nadzornika naj bo optimalen rezultat – seštevek izkušenj, cene in ustreznega pristopa.

Vrste nadzora

Osnovni nadzor po zakonu

Osnovni varianta gradbenega nadzora zajema:

a) nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,
b) nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi,
c) nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik,
d) nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,
e) nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,
f) nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje,
g) nadzor, da se vpisi v gradbeni dnevnik vršijo dnevno,
h) sodelovanje pri tehničnemu pregledu objekta,


Kaj pomeni takšna oblika nadzora

Takšen nadzor je priemren za gradnjo v lastni režiji, saj obsega osnovne postavke gradbenega nadzora.

Razširjena varianta nadzora

Razširjena varianta gradbenega nadzora zajema:

a) nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer,
b) nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,
c) pregled in oceno projekta za izvedbo in njene skladnosti s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
d) uvedbo izvajalca v delo,
e) svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalca del,
f) prevzem del,
g) reševanje zahtevkov izvajalca del,
h) nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak,
i)_ostalo:./………

Kaj pomeni takšna oblika nadzora

Takšen nadzor je za večino investitorev najbolj primeren.

 

Inženiring pogodba varianta nadzora

Varianta nadzora v okviru inženiring pogodbe zajema:

a) sodelovanje pri razpisu za izbiro in izbor izvajalca del,
b) svetovanja glede načina gradnje
c) sodelovanja pri sklepanju pogodbe,
d) druga tehnična, pravna, finančna ali tehnična svetovanja v fazi gradnje
e) nadzor v garancijski dobi.
f) sodelovanja pri sklepanju pogodbe
g) pregleda terminskega plana gradnje z namenom optimizacije gradnje
h) recenzijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo,
i) nadzora stroškov gradnje

Kaj pomeni takšna oblika nadzora

Takšen nadzor je primeren pri zahtevnejših projektih.

 

Kako vam lahko pomagamo?

© 2020 Spigrad, inženirski biro | PRAVNA OBVESTILA | OBVESTILO O PIŠKOTKIH | Produkcija spletne rešitve Aktor.si